Đồ thị | Toán 11 (Chuyên đề học tập) | Bứt phá 11| Thầy: Trần Ngọc Quang Huy

Lý thuyết đồ thị trong chương trình toán 11 chuyên đề học tập là một bài học nâng cao về một lĩnh vực quan trọng của toán học rời rạc, có nhiều ứng dụng trong khoa học máy tính, kinh tế, mạng lưới, tối ưu hoá, v.v.
Trong bài học này thầy Huy sẽ giới thiệu về các khái niệm cơ bản của lí thuyết đồ thị, như đỉnh, cạnh, độ bậc, đồ thị liên thông, đồ thị phân đôi, đồ thị đầy đủ, đồ thị vòng, đồ thị cây, v.v. Bài học cũng giới thiệu về các cách biểu diễn đồ thị, như ma trận kề, ma trận liên thuộc, danh sách kề, biểu đồ Venn, v.v.

Khám phá Toán 11 cùng thầy Trần Ngọc Quang Huy tại đây:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:
0:00 1. Khái niệm đồ thị
30:44 2. Bậc của đỉnh
1:00:56 3. Tổng kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *