Khái quát văn minh lịch sử thế giới cổ, trung đại | Lịch sử 10 (CTST) | Thầy Hồ Như Hiển.

Qua bài học này, các em sẽ phân biệt được các khái niệm văn hoá, văn minh. Trình bày được sự phát triển của các nền văn minh trên thế giới thời kì cổ – trung đại theo tiến trình lịch sử. Cuối cùng, các em có ý thức trân trọng và góp phần bảo tồn những thành tựu của văn minh thế giới.

Tìm hiểu lịch sử tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *