Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản – Lịch sử 11 (CTST) – Giáo viên Hồ Như Hiển

Bài giảng giúp các em biết được tiền đề của một cuộc cách mạng tư sản. Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các cuộc cách mạng tư sản. Cuối cùng, qua bài giảng của thầy Hồ Như Hiển, các em trình bày được kết quả ý nghĩa của cách mạng tư sản.

Khám phá ngay:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *